САБ-ААС САНАЛЫН ХУУДАС ХҮЛЭЭЛЦЭХ ШИНЭЧИЛСЭН АКТ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНД

САНАЛ АВАХ БАЙРНААС “САНАЛЫН ХУУДАС” ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ

 

САНАЛ АВАХ БАЙР №14-1698

2017 оны 07 дугаар сарын 07                                                                      Улаанбаатар хот

Сонгуулийн Ерөнхий хорооны 2016 оны 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам”-ын 4.4, Нийслэлийн Сонгуулийн хорооны дарга, Нийслэлийн Архивын газрын даргын хамтран баталсан “Сонгуулийн баримт бичгийг архивт хүлээн авч хадгалах талаарх аргачилсан зөвлөмж”-ийг үндэслэн Баянзүрх дүүргийн сонгуулийн хороонд ..1698…. санал авах байрны  саналын хуудас нийт ..5/тав/..уут …2/хоёр/…. /хайрцаг/-ыг хүлээлгэн өгөв. Үүнд:

Д/д Хадгаламжийн нэгжийн дугаар

 

 

Хайрцагны тоо

Тоо ширхэг

/уут, сав/

Саналын хуудасны тоо Тайлбар

/хүчинтэй, хүчингүй/

1 2 3 4 5 6
1. БЗД-№14-1698-01  

 

1

 

1 уут 450 ширхэг саналын хуудас Хүчинтэй
2. БЗД-№14-1698-02 1 уут 400 ширхэг саналын хуудас Хүчинтэй
3. БЗД-№14-1698-03 1 уут 500 ширхэг саналын хуудас Хүчинтэй
4. БЗД-№14-1698-04  

 

2

1 уут 500 ширхэг саналын хуудас Хүчингүй
5. БЗД-№14-1698-05 1 уут 350 ширхэг саналын хуудас Хүчингүй
Нийт -5  

2 хайрцаг

5 уут 2200 ширхэг саналын хуудас  

Энэхүү бүртгэлд нийт 2/хоёр/  хайрцаг 5/тав/ уут /хадгаламжийн нэгж/ саналын хуудас бүртгэв. Алгассан болон давхардсан дугаар байхгүй.

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

Ахлах зохион байгуулагч            ……………………….              Э.Баасанбат

/Албан тушаалын нэр/                   /Гарын үсэг/              /Гарын үсгийн тайлал/

……… оны ……. дугаар сарын ……

ХҮЛЭЭН АВСАН:

…………………………………..               …………………              ……………………………..

/Албан тушаалын нэр/                   /Гарын үсэг/              /Гарын үсгийн тайлал/

……… оны ……. дугаар сарын ……

САБ-аас саналын хуудас хүлээн авах акт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *