САНАЛ АВАХ БАЙРНЫ АХЛАХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧДАД ЗӨВЛӨМЖ

хэсгийн сонгогчдын цахим бүртгэлийн сангаас шалгахдаа:
7.1.1. сонгогч биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийг уншуулан таниулж, сонгогчийн цахим бүртгэл дэх зураг, мэдээллийг тулгах;
7.1.2. хэрвээ тухайн сонгогчийн хурууны хээ уншигдахгүй бол сонгогчийн иргэний үнэмлэх дэх РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОРШИН СУУХ ХАЯГ, ГЭРЭЛ ЗУРГИЙГ СОНГОГЧИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТУЛГАЖ, ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДЭХ.
7.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан цахим хэлбэр бүхий сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас “Бүртгэлийн хуудас”-ыг хэвлэж, сонгогчид олгоно.

САБAnxaarax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *